Allmänna bestämmelser

1 §                 Ändamål

Svenska Sökhundsförbundet


Förbundet har som ändamål att utveckla kvalitetssäkring av yrkesmässiga sökhundsekipage och verka för en så utbredd användning av dessa som möjligt i samhället. Förbundet vänder sig till människor som är verksamma inom yrkesmässigt specialsök och är minst 18 år gamla.


2 §                 Säte samt organisationsnummer

Förbundet har sin hemort/säte i Hässleholms kommun

Förbundets organisationsnummer: 802543-1514

3 §                 Sammansättning, tillhörighet m.m.

Förbundet består av de fysiska personer och juridiska personer, vilka har upptagits i förbundet som medlemmar.

4 §                 Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

5 §                 Firmateckning

Förbundets firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda förbundet ska återrapportera till styrelsen.

6 §                 Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

7 §                 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8 §         Skiljeklausul

Tvist angående tolkning och tillämpning av avtalet får inte hänskjutas till domstol för avgörande utan skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Förfarandet skall äga rum i Stockholm.

För de fall tvistens sammanlagda värde understiger 150.000 kronor skall dock sådan tvist prövas av allmän domstol.

Part äger dock vända sig till allmän domstol eller exekutiv myndighet för utfående av klar och förfallen fordran.

9 §         Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 §               Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av förbundet skall förbundets tillgångar skänkas till Hundstallet och förbundets handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

Förbundets medlemmar

11 §               Medlemskap

Förbundet är öppen för alla fysiska eller juridiska personer som är verksamma som yrkesmässiga sökhundsförare. Medlem skall följa förbundets stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd och ansökan är godkänd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

12§                Behandling av personuppgifter

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att förbundet får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

13 §       Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att denne har försummat att betala av förbundet beslutade avgifter, motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat förbundets intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

14§        Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om förbundets angelägenheter
 • skall följa förbundets stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av förbundet
 • godkänner genom sitt medlemskap att förbundet får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av förbundet

Årsmöte och extra Årsmöte

15§        Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna per e-post. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av förbundet med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för förbundet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §       Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17§        Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 10 dagar före mötet har rösträtt på möte. Rösträtten får utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18§        Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §       Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 20 §      Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av förbundet. Anställd i förbundet får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen.

21 §               Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Kassörens berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner från medlemmarna (motioner).
 12. Val av
  a) förbundets ordförande för en tid av 1 år.
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
  c) 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för förbundet eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

22§        Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst 10 % av förbundets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på förbundets hemsida, anslås i förbundets lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

Valberedning

23§                Sammansättning, åligganden                  

Valberedningen består av 1-3 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Styrelsen

24 §               Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 2-4 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

25§        Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen förbundets beslutande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för förbundets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

•     tillse att för förbundet gällande lagar och bindande regler iakttas

•     verkställa av årsmötet fattade beslut

•     planera, leda och fördela arbetet inom förbundet

•     ansvara för och förvalta förbundets medel

•     förbereda årsmöte

26 §       Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 §       Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.